Algemene voorwaarden

                                                           ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Opdrachtnemer is een bemiddelaar / begeleider tussen opdrachtgever en potentieel kopers/verkopers.
2. Opdrachtnemer wordt door een van de partijen ingeschakeld.
3. Opdrachtnemer mag ten allen tijde en tussentijds zonder opgaaf van reden een opdracht weigeren.
4. Opdrachtnemer kan in geval van belemmering, weigering aan / of intrekking van de opdracht door de           opdrachtgever de volledige courtage in rekening brengen.
5. De opdrachtgever is ter allen tijde zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij verstrekt. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie. Alle door de opdrachtgever verstrekte informatie kan
aangewend worden om de bemiddeling te bevorderen.
6. Opdrachtgever is verplicht bruikleen – , lease – en andere contracten kenbaar te maken.
7. Beslagen en verpandingen van ( on ) roerende zaken dienen door opdrachtgever, zowel vooraf, als ook tijdens de
looptijd van dit contract schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
8. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor niet of niet geheel vermelde verborgen gebreken door opdrachtgever.
9. Opdrachtgever dient eigendomsbewijzen van de ( on ) roerende goed ( ren ) te kunnen tonen aan de opdrachtnemer.
10. Bij een verkoopopdracht wordt de vraagprijs in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
vastgesteld. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de vraagprijs.
11. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen of vermissingen tijdens bezichtigingen.
12. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken waarvoor hij niet verzekerd is.
13. Opdrachtnemer brengt courtage in rekening voor alle soorten bemiddeling.
14. Opdrachtgever is, indien hij :
1 – Breekt met de opdrachtnemer,
2 – De verkoop intrekt of de overeenkomst niet verlengd.
3 – Een andere makelaar inschakelt
De courtage verschuldigd aan opdrachtnemer als ware de zaak verkocht voor de vastgestelde vraagprijs in de
bemiddelingsovereenkomst.
15. Opdrachtnemer hanteert een minimaal courtage van 5.000,–  euro te vermeerderen met omzetbelasting.
16. Kosten voor advertenties zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
17. Opdrachtnemer voert onderhandelingen aan maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gerealiseerde of niet gerealiseerde resultaat.
18. Een eventuele aanbetaling dient op rekening van de opdrachtnemer gestort te worden. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor, om de courtage, advertentiekosten, btw en andere eventuele kosten te verrekenen.
19. Opdrachtgever verplicht zich tot betaling van de volledige courtage, indien de verhuur / verkoop van het
omschrevene binnen een jaar na afloop van de bemiddelingsovereenkomst tot stand komt aan personen die reeds in de contractperiode belangstelling hebben getoond
20. Alle tarieven zijn exclusief het geldende btw tarief.
21. Bij geschillen geldt het Nederlandse Recht.
22. Indien er een conflict tussen partijen ” koper en verkoper ” optreedt, zal uwhorecamakelaar b.v. het vonnis van de rechter ten uitvoer brengen.
23. Ingeval van ontbinding van een koopovereenkomst in onderling overleg of op grond van het in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde zijn de kosten van de ter uitvoering van alle geleverde en verrichte werkzaamheden oor rekening van opdrachtgever.

Maak nu een vrijblijvende afspraak geheel kostenloos