Algemene voorwaarden

                                                           ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN UW HORECAMAKELAAR

1. Opdrachtnemer legt zich toe op het bemiddelen in en/of het begeleiden tussen een opdrachtgever en potentieel kopers/verkopers voor aankoop/verkoop van ( on ) roerende zaken.

2. Opdrachtnemer wordt door een van de partijen ingeschakeld. Die partij is de opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer mag te allen tijde en tussentijds zonder opgaaf van reden een opdracht weigeren voort te zetten of  de opdracht neerleggen. In dat geval is geen courtage verschuldigd, tenzij de omstandigheden van artikel 4 zich voordoen.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd om in geval van belemmering van haar werkzaamheden door opdrachtgever/ weigering mee te werken aan haar werkzaamheden door opdrachtgever / of intrekking van de opdracht door de opdrachtgever de volledige courtage in rekening te brengen.

5. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij verstrekt. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. De door de opdrachtgever verstrekte informatie zal aangewend worden om de bemiddeling te bevorderen. Indien opdrachtnemer schade lijdt ten gevolge van het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, is opdrachtnemer gerechtigd die schade van de opdrachtgever te eisen, onverminderd de verschuldigde courtage.

6. Opdrachtgever is verplicht opgave te doen van alle verplichtingen die onderdeel uitmaken van de te realiseren aankoop en/ of verkoop, zoals bruikleen – , lease – onderhoudscontracten en andere contracten en verplichtingen.

7. Beslagen op en verpandingen van ( on ) roerende zaken dienen door opdrachtgever, zowel vooraf, als ook tijdens de looptijd van deze bemiddelingsovereenkomst, onmiddellijk na ontstaan en/of bekendheid ermee schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor verborgen of niet door een der partijen medegedeelde gebreken, die pas na de aankoop of verkoop blijken te kleven aan het gekochte / verkochte.

9. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek eigendomsbewijzen van de ( on ) roerende goed ( eren ) te tonen aan de opdrachtnemer.

10. Bij een verkoopopdracht wordt de vraagprijs in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgesteld. Opdrachtgever bepaalt de hoogte van die vraagprijs zelf. Een meer – of minderprijs komt nimmer voor rekening van opdrachtnemer.

11. Bij een aankoopopdracht wordt de aankoopprijs in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgesteld. Opdrachtgever bepaalt de hoogte van de aankoopprijs zelf. Een meer – of minderprijs komt nimmer voor rekening van opdrachtnemer.

12. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadigingen of vermissingen tijdens bezichtigingen van ( on ) roerende zaken, tenzij opdrachtnemer deze zelf heeft veroorzaakt.

13. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan waarop de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft.

14. Opdrachtnemer brengt courtage in rekening voor alle soorten bemiddeling.

15. Opdrachtgever is, indien hij :

  • Breekt met de opdrachtnemer,
  • De opdracht aan opdrachtnemer intrekt of de overeenkomst met opdrachtnemer niet verlengt.
  • Een andere makelaar inschakelt

De courtage verschuldigd aan opdrachtnemer als ware de zaak verkocht voor de vastgestelde vraagprijs in de bemiddelingsovereenkomst met een minimum van 5.000,– euro exclusief btw.

16. Opdrachtnemer hanteert een minimaal courtage van 5.000,– euro, exclusief btw

17. Opdrachtnemer voert de onderhandelingen naar beste weten en kunnen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld  voor het gerealiseerde of niet gerealiseerde resultaat.

18. Een eventuele aanbetaling dient op rekening van de opdrachtnemer gestort te worden. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor, om de courtage, advertentiekosten, btw en andere eventuele kosten te verrekenen.

19. Opdrachtgever verplicht zich tot betaling van de volledige courtage, indien de verhuur/verkoop en aankoop/verkoop van de ( on ) roerende zaken, binnen 12 maanden na afloop van de bemiddelingsovereenkomst tot stand komt aan  personen/rechtspersonen die, direct of indirect en al da niet voor zichzelf of een derde, reeds in de contractperiode belangstelling hebben getoond

20. Alle tarieven zijn exclusief het geldende btw tarief.

21. Bij geschillen geldt het Nederlands Recht.

22. Indien er een conflict tussen partijen ” koper en verkoper ” optreedt, zal opdrachtnemer het vonnis van de rechter ten uitvoer brengen.

23. Ingeval van ontbinding van een koopovereenkomst in onderling overleg of op grond van het in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde zijn de kosten van de ter uitvoering van alle geleverde en verrichte werkzaamheden voor rekening van opdrachtgever.

24. Onze facturen dienen binnen tien dagen voldaan te worden, Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijtboete verschuldigd van 50,– euro per dag.

Maak nu een vrijblijvende afspraak geheel kostenloos